Dear Jiu Jitsu Boyfriends

Welcome to Dear Jiu Jitsu Boyfriends

What's New

Dear Jiu Jitsu Boyfriends launches!
February 25th, 2017, 7:56 pm
Today marks the momentous date of the launch of Dear Jiu Jitsu Boyfriends! Comics coming soon!